banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Hoạt động của công ty
lilama3.1Ngày 05/10/2007, Công ty CP LILAMA 3 chính thức đưa website giới thiệu Công ty lên Internet để hoạt động thử nghiệm. Mục đích của đợt hoạt động thử nghiệm là để kiểm tra hoạt động của website và lấy ý kiến đóng góp của các cán bộ, công nhân viên trong Công ty.