banner_content
Tư vấn thiết kế

Ngày 21 tháng 6 năm 2021 công ty cổ phần Lilama 3 đã tổ chức thành công

Đại hội đồng cổ đông thường nhiên năm 2021 và đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL