banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi Quý cổ đông!

Công ty cổ phần Lilama 3 xin công bố công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đề nghị Quý cổ đông xem nội dung trong các File đính kèm sau:

1. Công bố công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Công văn chấp thuận của sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội.

3. Nghị quyết của HĐQT về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng cảm ơn!