banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Sáng ngày 12/10/2016 tại Hội trường tầng 3, Lô 24 + 25, Khu Công Nghiệp Quang Minh – huyện Mê Linh – Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Lilama 3 đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đây là kỳ đại hội đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với Công ty Cổ phần Lilama 3 với sự tham gia của Cổ đông Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) thay cho cổ đông Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam. Đánh dấu việc Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tham gia trực tiếp quá trình tái cấu trúc Công ty Cổ phần Lilama 3.

Đại hội có sự tham gia của 30 cổ đông với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền dự họp là 3.211.295 cổ phần, chiếm 68,6676% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2015 như sau: Doanh thu: 217,946 tỷ đồng; đạt: 50,96 % so với kế hoạch đề ra; Lợi nhuận trước thuế: -52,913 tỷ đồng; Nộp ngân sách nhà nước: 13,935 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người: 6,2 triệu đồng/tháng. Nhìn chung, Công ty Cổ phần Lilama 3 chưa hoàn thành chỉ tiêu đã đặt ra cho năm 2015.

Với sự nhất trí cao, Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%, thể hiện ý chí quyết tâm cũng như sự ủng hộ, đồng thuận của các cổ đông với công ty.

Tại Đại hội, các cổ đông đã đóng góp những ý kiến quý báu, thiết thực đóng góp với các báo cáo và tờ trình, đánh giá tình hình hiện nay của Công ty, đề xuất những giải pháp mà các báo cáo và tờ trình chưa đề cập sâu.

Đại hội cũng nhất trí và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016: Doanh thu: 141,645 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: -55,375 tỷ đồng; Nộp ngân sách nhà nước: 9,296 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người ổn định ở mức: 6,2 triệu đồng/tháng.

Đại hội đã thống nhất thông qua tờ trình về việc tăng vốn điều lệ công ty lên 130 tỷ đồng thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với DATC.

Đại hội đã bầu đủ 05 thành viên Hội đồng quản trị, 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021. Với sự nhất trí cao, các thành viên HĐQT đã bầu ông Phạm Ngọc Thao làm Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Tiến Thành tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc của Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát đã thống bầu ông Phạm Xuân Rạng làm Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama 3 nhiệm kỳ 2016-2021.

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao các nội dung, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Lilama 3 đã thành công tốt đẹp.


Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

1 2016

Ông Hoàng Văn Minh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

2 2016

Đoàn Chủ tịch Đại hội

3 2016

Ông Phan Kim Lân - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT

4 2016

Ông Tô Phi Sơn – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

5 2016

Ông Phạm Ngọc Thao phát biểu ý kiến về hiện trạng hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 3

6 2016

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

7 2016

Ông Phan Kim Lân tặng hoa chúc mừng HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

8 2016

Ông Phạm Ngọc Thao tặng hoa cám ơn những đóng góp của ông Phan Kim Lân – nguyên Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016