banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Quan hệ cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Lilama 3

Thông báo về việc đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Lilama 3

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Lilama 3

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016 và định hướng phát triển giai đoạn 2017 - 2020 (Của Ban điều hành)

Báo cáo của Hội đồng quản trị

Báo cáo của Ban kiểm soát

Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính công ty mẹ (Đã được kiểm toán năm 2015)

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2015

Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao chủ tịch HĐQT, thành việc HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2016

Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Lilama 3

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lilama 3

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lilama 3 năm 2016

Dự thảo tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

Dự thảo phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi các khoản nợ của Công ty cổ phần Lilama 3

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành việc HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 - 2021)

Giấy đề nghị đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị công ty cổ phần Lilama 3 về việc thống nhất đề cử ứng viên để ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua vào HĐQT công ty cổ phần Lilama 3 nhiệm kỳ 2016 - 2021