banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Quan hệ cổ đông
THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔPHẦN LILAMA 3
(Vv: Về việc đổi sổ cổ đông của công ty)
THÔNG BÁO
(V/v Tạm dừng chuyển nhượng cổ phần để chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán)

Ngày 10/04/2009 Công ty Cổ phần LILAMA 3 đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 để tổng kết tình hình kinh doanh của năm tài chính 2008, thảo luận và thông qua chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh của Công ty trong các năm tới, quyết định phương án phân chia lợi nhuận và bầu bổ sung một số thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
Để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 sẽ diễn ra vào ngày 29/04/2008 tại Văn phòng II - Công ty Cổ phần LILAMA 3, Lô 24-25 Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Vĩnh Phúc, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 3 (LILAMA 3 JSC) trân trọng gửi đến các Quý cổ đông những tài liệu