banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Danh sách hộp thư điện tử @lilama3.vn

Nhằm tăng cường trao đổi thông tin giữa ban lãnh đạo với các phòng ban, các đội sản xuất trong công ty, đồng thời giúp các đơn vị thuận tiện trong việc liên hệ với các khách khàng của LILAMA 3, bộ phận thông tin đã khởi tạo các tài khoản Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Đề nghị các đơn vị / cá nhân sử dụng hộp thư trong danh sách liên hệ với Mr.Hà Phú để nhận được thông tin hướng dẫn sử dụng; điện thoại: 0904.13.82.13

STT Hộp thư Đơn vị/ Người sử dụng Ghi chú
1 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Ô. Phan Kim Lân
2 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Ô. Nguyễn Tiến Thành
3 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Ô. Đỗ Huy Vũ
4 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Ô. Nguyễn Ngọc Quang
5 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Ô. Đỗ Văn Thược
6 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Ô. Nguyễn Tăng Phượng
7 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. P. Hành chính
8 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. P. Hành chính (Việt Trì)
9 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. P. Tài vụ
10 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. P. Vật tư
11 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. P. Kinh tế kỹ thuật
12 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. P. Đấu thầu
13 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Trung tâm tư vấn thiết kế
14 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Quản trị website
15 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Ban kiểm soát
16 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Xí nghiệp LILAMA 3.1
17 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Xí nghiệp LILAMA 3.3
18 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Xí nghiệp LILAMA 3.2
19 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Xí nghiệp LILAMA 3.4
20 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Đội LILAMA 3.6
21 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Đội LILAMA 3.7
22 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Đội LILAMA 3.9
23 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Đội LILAMA 3.10
24 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Đội LILAMA 3.11
25 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Đội LILAMA 3.13
26 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. P. Tổ chức
27 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. P. Kế hoạch đầu tư
28 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. P. Quản lý cơ giới
29 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Đội LILAMA 3.5
30 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Hội đồng quản trị