banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Thông báo V/v xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông

banner

THÔNG BÁO

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức năm 2009)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 3
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức năm 2009 như sau:

 • Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần LILAMA 3
 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần LILAMA 3
 • Mã chứng khoán: LM3
 • Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/01 cổ phiếu
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2010
 • Mục đích: Thanh toán cổ tức cho các cổ đông năm 2009
 • Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần - 01 quyền
 • Tỷ lệ trả cổ tức: 12,8% (01 cổ phần được 1.280 đồng)
 • Thời gian thực hiện: Từ ngày 28/05/2010
 • Địa điểm thực hiện:
  • Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Phòng tài chính Kế toán Công ty cổ phần LILAMA 3 (Lô 24, 25 khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội) và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

Trân trọng thông báo!
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
PHAN KIM LÂN