banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2010

banner
THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA3
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.
1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2010
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty: Lô số 24, 25 Khu Công nghiệp Quang minh - Huyện Mê Linh - Hà Nội
3. Nội dung Đại hội:
 • Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2009 và kế hoạch SXKD, đầu tư 2010
 • Báo cáo tài chính năm 2009 và phương án phân phối lợi nhuận, thanh toán cổ tức năm 2009
 • Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty
 • Báo cáo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty
 • Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán 2010
 • Báo cáo thay đổi đại diện phần vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
 • Báo cáo miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty
 • Báo cáo mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
4. Điều kiện tham dự Đại hội
 • Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 17/03/2010.
 • Những cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty (đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại website: www.lilama3.vn)

5.Đăng ký tham dự Đại Hội
Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội cho người khác (theo mẫu giấy xác nhận/uỷ quyền tham dự Đại hội của Công ty: Giấy_xác_nhận_uỷ quyền_tham_dự_đại_hội_2010) qua đường bưu điện, fax hoặc gửi mail theo địa chỉ: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. về Công ty trước 16 giờ 30 phút ngày 31 tháng 3 năm 2010

Các cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự Đại hội đề nghị mang theo CMND hoặc hộ chiếu gốc và bản gốc giấy uỷ quyền (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Trân trọng kính mời!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Chủ tịch hội đồng quản trị

( Đã ký)
PHAN KIM LÂN


Ghi chú:

 • Các đại biểu tự chi trả chi phí đi lại và ăn ở.
 • Tài liệu Đại hội và các giấy tờ khác đề nghị quý cổ đông tham khảo tại Website của Công ty (www.lilama3.vn) hoặc liên hệ với phòng Tổ chức Công ty để được hướng dẫn: (Số ĐT: 0438182554 Fax: 0438182550).