banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Thông báo chốt danh sách tổ chức đại hội 2010

banner
THÔNG BÁO
(V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 3
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau:
 • Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần LILAMA 3
 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần LILAMA 3
 • Mã chứng khoán: LM3
 • Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/01 cổ phiếu
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2010
 • Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
1. Thời gian: Dự kiến: 08h 30 ngày 15/04/2010
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty - Lô 24, 25 khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
3. Nội dung Đại hội:
 • Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2009 & kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2010;
 • Báo cáo tài chính năm 2009 và phương án phân phối lợi nhuận, thanh toán cổ tức năm 2009;
 • Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty;
 • Báo cáo việc lựa chọn Công ty kiểm toán;
 • Báo cáo việc thay đổi người đại diện phần vốn Nhà nước, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 • Báo cáo miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty;
 • Báo cáo mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 17/03/2010. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty (tham khảo tại website Công ty: www.lilama3.vn)

- Mọi chi tiết: Quý cổ đông vui lòng truy cập website: www.lilama3.vn hoặc liên hệ số điện thoại 043.818.2554/máy lẻ 211/208 hoặc email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trân trọng thông báo!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Chủ tịch hội đồng quản trị

( Đã ký)
PHAN KIM LÂN