banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Thông báo: Ủy quyền quản lý cổ đông

logo1THÔNG BÁO
V/V: ỦY QUYỀN QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG


  • Căn cứ hợp đồng dịch vụ ủy thác Quản lý cổ đông số : 4-2007/QLCD/FPTS-FCM-LILAMA 3 ngày 30/11/2007 giữa Công ty Cổ phần LILAMA 3 và Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.
  • Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần LILAMA 3. Công ty Cổ phần Lilama 3 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc ủy quyền quản lý cổ đông như sau:
1. Đơn vị được ủy quyền :
  • Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ( FPTS)
  • Giấy phép thành lập và hoạt động: 59/UBCK-GPHĐKD
  • Trụ sở chính: Tầng 2 – 71 Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội
  • Điện thọai: (84.4) 773 7070 Fax:(84.4) 773 7082
2. Nội dung ủy quyền :
Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) được phép thay mặt, nhân danh Công ty Cổ phần LILAMA 3 thực hiện các công việc sau:
  • Thực hiện quản lý danh sách cổ đông, hoàn tất các giao dịch chuyển nhượng cổ phần.
  • Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông khi có yêu cầu của Công ty Cổ phần LILAMA 3.
  • Thông tin về thực hiện quyền và các thông tin khác có liên quan đến cổ đông.
3. Thời gian hiệu lực :
Việc ủy quyền có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2007 cho đến khi có thông báo mới thay thế.
4. Kề từ ngày 10 / 12/2007 Quý cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần, thực hiện quyền, xác nhận thông tin sở hữu cổ phần…vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ( FPTS) hoặc Phòng kế toán Công ty Cổ phần LILAMA 3 để được hướng dẫn cụ thể.
Trân trọng kính báo!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ