banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

LILAMA3: Giao dịch cổ phiếu nội bộ

chungkhoanLM3: Ông Nguyễn Tiến Thành – Phó tổng giám đốc, đăng ký mua: 20.000 cổ phiếu
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Lilama 3 (MCK: LM3).

  • Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Tiến Thành
  • Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng giám đốc
  • Mã chứng khoán giao dịch: LM3
  • Số lượng cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 62.301 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu dự định giao dịch (mua): 20.000 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu sẽ nắm giữ sau khi giao dịch: 82.301 cổ phiếu
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số cổ phần nắm giữ
  • Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 21/12/2009 đến ngày 20/01/2010.