banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

LILAMA 3 đã có Quyết định chấp thuận của HNX về việc cho phép niêm yết cổ phiếu

hnxSau khi có chấp thuận nguyên tắc về niêm yết chứng khoán, Công ty Cổ phần LILAMA 3 đã thực hiện các thủ tục lưu ký chứng khoán và đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán số: 93/2009/GCNCP-VSD ngày 20 tháng 11 năm 2009.

Tại quyết định số 775/QĐ-SGDHN ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần LILAMA 3 được niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với nội dung:
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Mã chứng khoán: LM3
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
  • Số lượng chứng khoán được niêm yết: 5.150.000 cổ phiếu (Năm triệu, một trăm năm mươi nghìn cổ phiếu)
  • Tổng giá trị niêm yết (theo mệnh giá): 51.500.000.000 đồng (Năm mươi mốt tỷ, năm trăm triệu đồng)
Cũng trong ngày 24 tháng 11 năm 2009 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ra thông báo số 694/TB-SGDHN ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc thông báo ngày giao dịch đầu tiên của Cổ phiếu Công ty Cổ phần LILAMA 3, theo đó ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên của công ty là thứ ba, ngày 01 tháng 12 năm 2009