banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Thông báo về việc đổi sổ cổ đông

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔPHẦN LILAMA 3
(Vv: Về việc đổi sổ cổ đông của công ty)

Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty Cổ phần LILAMA 3

Căn cứ công văn số: 3782/VSD-ĐK ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc hồ sơ đăng ký chứng khoán của Công ty Cổ phần LILAMA 3 .

Thực hiện theo đúng trình tự và thủ tục niêm yết cổ phiếu chính thức của công ty trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, thì bắt buộc các cổ đông của công ty phải thực hiện lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam mới được phép giao dịch cổ phiếu của công ty.

Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công ty Cổ phần LILAMA 3 sẽ tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và cấp sổ cổ đông cho các cổ đông để tiến hành lưu ký chứng khoán tập trung. Vậy Hội đồng quản trị công ty thông báo cho các Cổ đông được biết và thực hiện.

Thời gian thực hiện đổi sổ từ 08h00 ngày 13 tháng 11 năm 2009 đến hết 16h00 ngày 20 tháng 11 năm 2009

Địa điểm:

Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần LILAMA 3
ĐC: Lô 24+25 KCN Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội
Điện thoại: 043.8182554 (211) Fax: 043.8182550
Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ gặp Mss Thuý: 0987353209
Trân trọng thông báo!
Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Lưu HĐQT, VP, TCKT, TC

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Chủ tịch hội đồng quản trị
( Đã ký) \
PHAN KIM LÂN