banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

LILAMA 3 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

Ngày 10/04/2009 Công ty Cổ phần LILAMA 3 đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 để tổng kết tình hình kinh doanh của năm tài chính 2008, thảo luận và thông qua chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh của Công ty trong các năm tới, quyết định phương án phân chia lợi nhuận và bầu bổ sung một số thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đại hội khai mạc vào lúc 8 giờ 30 tại trụ sở Công ty, lô 24+25 KCN Quang Minh. Đăng ký tham dự Đại hội có 36 đại biểu, đại diện cho 4.355.575 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 84,57 %/ vốn điều lệ của Công ty. Các đại biểu đã tới tham dự đầy đủ và đúng giờ, đạt tỷ lệ 100% số lượng đăng ký.

codong

Sau khi Thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội, thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông, và bầu Ban kiểm phiếu, Đại hội đi vào các nội dung làm việc chính: Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nghiên cứu, thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo kết quả kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2008 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2009, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy chế tạo cơ khí và nắp hầm hàng (Nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu – giai đoạn 1), Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán của năm 2008 và phương án phân chia cổ tức.

 • Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu, nền kinh tế đất nước nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của LILAMA 3 nói riêng gặp rất nhiều khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, kế thừa thành quả phát triển của năm 2007, với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty cùng với sự hỗ trợ tích cực của Tổng Công ty, năm 2008, LILAMA 3 vẫn kinh doanh có hiệu quả, đạt và vượt một số chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2008 đã đề ra. Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2009, Công ty LILAMA 3 quyết tâm khắc phục các trở ngại và nguy cơ do khủng hoảng kinh tế để nâng mức doanh thu lên 267,5 tỷ VND, mức lợi nhuận trước thuế đạt 10,094 tỷ VND và tỷ lệ chia cổ tức đạt 12,8%; tiếp tục tập trung thúc đẩy tiến độ các dự án có khả năng mang lại hiệu quả kinh cao, đặc biệt tập trung hoàn thành Dự án Nhà máy chế tạo cơ khí và nắp hầm hàng (Nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu – giai đoạn 1) tại CCN Bạch Hạc, Việt Trì, Phú Thọ để kịp tiến độ giao hàng cho đối tác vào tháng 1 năm 2010.
 • Riêng đối với Dự án Nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu – giai đoạn I, do có sự xuất hiện của các yếu tố mới dự báo mang lại lợi ích kinh tế cao và ổn định hơn (LILAMA 3 đã ký thỏa thuận cung cấp nắp hầm hàng cho tập đoàn MacGregor (Phần Lan), dự án cần được điều chỉnh mục tiêu, quy mô và tiến độ để phù hợp với yêu cầu của thị trường và tình hình thực tế.
 • Mặc dù trong năm 2008 có tác động bất lợi chung của biến động thị trường vốn và thị trường nguyên vật liệu ảnh hưởng tới lợi nhuận nhưng Công ty đã có phương án cân đối để đảm bảo tỷ lệ phân chia cổ tức đạt 12% theo nghị quyết đã đề ra.

Tiếp tục chương trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2008, Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2009, báo cáo kết quả thực hiện công tác niêm yết cổ phiếu Công ty tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, với số phiếu đồng thuận cao.

codong1


Tiếp theo, Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung thay đổi đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS đồng thời bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị mới. Ngày 26 tháng 02 năm 2009, HĐQT Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam có Quyết định số 46/HĐQT - TCT cử và thay thế người đại diện phần vốn nhà nước của Tổng Công ty LILAMA tại Công ty cổ phần LILAMA 3 và văn bản số 54/TCT - HĐQT về việc thay đổi nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty. Theo quyết định trên, ông Vũ Văn Định, hiện đang là Chủ tịch HĐQT chấm dứt tư cách đại diện quản lý phần Vốn Nhà nước tại DN. Tổng Công ty giao cho ông Vũ Ngọc Tuấn – Trưởng phòng kế hoạch đầu tư đại diện nắm giữ 10% Vốn Điều lệ Công ty. Ông Phan Kim Lân đại diện nắm giữ 26% Vốn Đièu lệ Công ty, ông Phạm Công Hoan đại diện nắm giữ 15% Vốn Điều lệ Công ty.
Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Vũ Văn Định và tư cách thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Hoàng Hà với số phiếu đồng thuận 100% và tiết hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. Kết quả ông Vũ Ngọc Tuấn đã trúng cử thành viên HĐQT và bà Ninh Thị Vân trúng cử thành viên Ban kiểm soát.
Hội đồng quản trị mới đã tiến hành họp và nhất trí bầu ông Phan Kim Lân giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và ông Đỗ Huy Vũ giữ chức Phó chủ tịch HĐQT. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng thuận 100%.

codong2

Thành phần Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Đại hội bầu ra như sau:

Hội đồng quản trị:
1. Ông Phan Kim Lân Chủ tịch
2. Ông Đỗ Huy Vũ Phó chủ tịch
3. Ông Phạm Công Hoan Thành viên
4. Ông Lê Xuân Á Thành viên
5. Ông Vũ Ngọc Tuấn Thành viên

Ban kiểm soát:

1. Ông Hà Thắng Dũng Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Cúc Thành viên
3. Bà Ninh Thị Vân Thành viên


Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ đồng thuận 100%.

Sau gần 4 giờ làm việc nghiêm túc và dân chủ, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần LILAMA 3 đã bế mạc vào lúc 12 giờ 00 ngày 10/4/2009.
Sau đây là các giấy tờ và tài liệu liên quan về đại hội đồng cổ đông thường niên 2009:

codong4

 1. Danh mục tài liệu dhcd 2009
 2. Chương trình Đại hội
 3. Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông
 4. Báo cáo kinh doanh sản xuất và đầu tư 2009
 5. Tờ trình điều chỉnh dự án đầu tư bạch hạc (01-4-2009)
 6. Báo cáo tài chính 2008 chuẩn
 7. Báo cáo chia cổ tức 2008
 8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán
 9. Báo cáo niêm yết cp
 10. Báo cáo thay đổi đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
 11. Báo cáo miễn nhiệm và bầu bổ sung tv bks
 12. Báo cáo đầu tư 10-4-2009 (01-4-2009)
 13. Biên bản họp
 14. Nghị quyết
 15. Biên bản nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2009

(Ban biên tập website www.lilama3.vn)