banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Kế hoạch phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 48 năm thành lập LILAMA 3

logo1THÔNG BÁO
(V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 3
Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đề nghị phê duyệt chủ trương chuyển trụ sở Công ty từ 927 Đại lộ Hùng Vương – Thọ Sơn – Việt Trì - Phú Thọ về Lô 24, 25 khu công nghiệp Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần LILAMA 3 đã tiến hành thủ tục gửi Thư xin ý kiến đến từng cổ đông (qua đường bưu điện) theo địa chỉ cổ đông đã đăng ký.
Tài liệu gồm:
  1. Tờ trình xin ý kiến cổ đông (file đính kèm)
  2. Phiếu biểu quyết (file đính kèm)
  3. Dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông (file đính kèm)
Vậy Công ty cổ phần LILAMA 3 xin trân trọng thông báo để các Quý vị cổ đông được biết và kính đề nghị Quý vị cổ đông thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong trường hợp Quý vị cổ đông không nhận được tài liệu nói trên, xin liên hệ với Công ty qua Phòng tổ chức LĐTL, số điện thoại: 0438182554, gặp Ms. Phương để được giải đáp. Mọi ý kiến liên hệ, phản hồi đề nghị thực hiện trước ngày 12/01/2009 để Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Xin trân trọng thông báo!