banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN BIỂU QUYẾT TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Quý Cổ đông Công ty cổ phần Lilama 3


Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

Trụ sở chính: Lô 24+25 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Điện thoại: 04.38182.554 Fax: 04.38182.550

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

Mã chứng khoán: LM3

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/4/2018

1. Lý do và mục đích (ghi những nội dung thực hiện)

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể (ghi những nội dung thực hiện)

- Tỷ lệ thực hiện: 01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4 năm 2018, Công ty sẽ thông báo sau tới quý cổ đông

- Địa điểm thực hiện: Tầng 3, nhà văn phòng, Lô 24+25 Khu công nghiệp Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban điều hành;

+ Báo cáo tài chính Công ty mẹ LILAMA 3, báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ - con năm 2017;

+ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2017;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;

+ Phê duyệt mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2018;

+ Và các nội dung khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên về địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Lô 24+25 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- SGDCK Hà Nội;

- HĐQT (B/C);

- Lưu VP, Thư ký công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Tiến Thành

(Đã ký)