banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Công bố thông tin: Nghị quyết số 02A/NQ-HĐQT (III) ngày 08/11/2016 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần LILAMA 3 về việc triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi một phần nợ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua