banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Công ty cổ phần Lilama 3 tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam chuyển nhượng 100% vốn góp tương đương 2.563.600 cổ phần chiếm 49,78% vốn điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 3