banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2008

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 3 trân trọng kính mời quý vị cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 28 tháng 3 năm 2008, tới dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008.
  • Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2008.
  • Địa điểm: Văn phòng II Công ty cổ phần Lilama 3, lô số 24, 25 Khu Công nghiệp Quang minh - Huyện Mê Linh - Tỉnh Vĩnh phúc.
  • Thành phần tham dự Đại Hội
    • Cổ đông sở hữu 0,75% vốn điều lệ trở lên theo quy định tại điều lệ Công ty (Vốn điều lệ của Công ty là 51.500.000.000 VNĐ)
    • Cổ đông là đại diện được uỷ quyền cho nhóm cổ đông sở hữu từ 0,75% vốn điều lệ, Những cổ đông nắm giữ cổ phần nhỏ hơn 0,75% vốn điều lệ thì làm giấy uỷ quyền (Theo mẫu giấy uỷ quyền của Công ty) để uỷ quyền cho người khác đi dự Đại hội.
  • Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại Hội

Để làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự đại hội. Trường hợp quý cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể làm giấy uỷ quyền cho người khác hoặc cho một trong số các thành viện Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA3 tham dự Đại hội (Theo mẫu giấy uỷ quyền của Công ty) gửi về phòng tổ chức Công ty trước 16 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2008.
Các cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự Đại hội đem theo CMND hoặc hộ chiếu gốc và bản gốc giấy uỷ quyền (Nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Trân trọng kính mời!


T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tổng giám đốc
(đã ký)
Phan Kim Lân


Mẫu giấy ủy quyền: Download
Ghi chú:

  • Các đại biểu tự chi trả chi phí đi lại và ăn ở.
  • Tài liệu Đại hội và các giấy tờ khác đề nghị quý cổ đông tham khảo tại Website của Công ty hoặc liên hệ với phòng Tổ chức Công ty để được hướng dẫn: (Số ĐT: 0210910519 hoặc 0210910520 Fax: 0210910518)