banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Thông báo mời họp cổ đông thường niên năm 2012

lilama

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

 

Kính gửi: QÚY CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA 3

HĐQT Công ty CP LILAMA 3 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h30 ngày 24/4/2012

2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty, Lô 24+25 KCN Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội

3. Nội dung Đại hội:

a/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2012

b/ Báo cáo tài chính Công ty mẹ LILAMA 3, báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ - con

c/ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2011

d/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011

e/ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012

f/ Tờ trình phê duyệt mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012

3. Điều kiện tham dự Đại hội

§ Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 30/3/2012 (theo số liệu do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp)

§ Những cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác theo mẫu “Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự” Đại hội của Công ty.

4. Đăng ký tham dự

Để công tác tổ chức Đại hội thường niên được chu đáo và thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận về việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội và gửi về văn phòng HĐQT trước ngày 18/4/2012. Phương thức xác nhận:

§ Gửi thư: Văn phòng HĐQT, Công ty CP LILAMA 3 – Lô 24+25 KCN Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội.

§ Fax: 04.3818 2550 (Vui lòng ghi rõ: Gửi Văn phòng HĐQT)

5. Chỉ dẫn

§ Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội đề nghị mang theo CMND/hộ chiếu gốc và bản gốc giấy ủy quyền (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

§ Các tài liệu, biểu mẫu, mẫu giấy Xác nhận/Ủy quyền liên quan đến nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 được đăng tải trên website Công ty: www.lilama3.vn (Mục Quan hệ cổ đông) kể từ ngày 06/4/2012. Kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng truy cập và tham khảo trên website.

Trân trọng thông báo và kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH

PHAN KIM LÂN

(Đã ký)

 

 

 

Lưu ý: - Các Đại biểu tự chi trả chi phí đi lại và lưu trú