banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

LILAMA 3: Thông báo chốt danh sách cổ đông

THÔNG BÁO
(V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2008 và thanh toán cổ tức năm 2007)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 3.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần LILAMA 3 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 và thanh toán cổ tức năm 2007 như sau:
 • Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần LILAMA 3.
 • Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 • Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 28/03/2008.
 • Mục đích và lý do: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 và thanh toán cổ tức năm 2007.

1. Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2008.

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 04 năm 2008.
Địa điểm: Văn phòng II Công ty - Lô số 24, 25 khu công nghiệp Quang Minh - huyện Mê Linh - tỉnh Vĩnh Phúc.
Thành phần tham dự:
 • Các cổ đông của Công ty cổ phần LILAMA 3 có tên trong danh sách cổ đông của Công ty sở hữu hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu 0,75 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo quy định tại Điều lệ Công ty). Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác hoặc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tham dự Đại hội. (giấy uỷ quyền theo mẫu của Công ty cổ phần LILAMA 3).
 • Người được ủy quyền phải xuất trình CNMD khi tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
 • Để đại hội được tiến hành thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông làm thủ tục xác nhận việc tham gia Đại hội hoặc gửi giấy ủy quyền đến Công ty Cổ Phần LILAMA 3 trước 16 giờ 30 ngày 21/4/2008.
Nội dung Đại hội:
 • Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2007 & kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2008.
 • Báo cáo tài chính năm 2007 và phương án phân phối lợi nhuận, thanh toán cổ tức cho các cổ đông năm 2007.
 • Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
 • Tờ trình xin phê duyệt chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty.

2. Thanh toán cổ tức năm 2007:

 • Tỷ lệ trả cổ tức: Do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
 • Ngày thực hiện: Từ 13h ngày 29/04/2008 đến ngày 31/05/2008.
 • Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính - kế toán Công ty cổ phần LILAMA 3 – Địa chỉ 927 Đại lộ Hùng Vương – TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ hoặc văn phòng II Công ty - lô số 24, 25 khu công nghiệp Quang Minh - huyện Mê Linh - tỉnh Vĩnh Phúc.
 • Cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo CMND và Giấy ủy quyền hợp pháp (nếu có).
 • Mọi thắc mắc liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ số điện thoại 0210.910.510 để được giải đáp. Hoặc Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trân trọng kính báo!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tổng giám đốc
(đã ký)
Phan Kim Lân