banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Thông báo: Cung cấp thông tin cổ đông

logo1 THÔNG BÁO
V/V: CUNG CẤP THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc uỷ quyền quản lý cổ đông giữa Công ty Cổ phần LILAMA 3 và Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 3 xin thông báo về việc cung cấp thông tin cổ đông cho phòng kế toán Công ty Cổ phần LILAMA 3.
Đề nghị tất cả các quý cổ đông của LILAMA 3 điền đầy đủ thông tin theo mẫu bên dưới và gửi về Phòng Kế toán - Công ty Cổ phần cổ phần LILAMA 3, 927 đường Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ.E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần LILAMA 3, đề nghị quý Công ty bổ sung các thông tin sau vào sổ cổ đông:
Họ và tên cổ đông: ....................................................................................
Số cổ phần sở hữu:.............................................
(bằng chữ:...................... ..................................................................................)
Tổng giá trị cổ phần (tính theo mệnh giá):............................................................
Số CMND/Số CNĐKKD:…………….Ngày cấp:……/……./……..Nơi cấp:…………...............
(Họ và tên đại diện sở hữu (đối với cổ đông pháp nhân):............................
Số CMND (người đại diện):……………......Ngày cấp:……/……./……..Nơi cấp:………….....)
Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………………...............................
Số điện thoại:……………………..Số Fax:………………………………....................................
Đơn vị công tác: ¨ Trong Công ty ¨ Ngoài Công ty
Tôi xin xác nhận tất cả các thông tin cung cấp cho Công ty là đầy đủ, trung thực, chính xác. Tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm về các thông tin trên.
......,ngày.....tháng .....năm 2007

CỔ ĐÔNG
(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin quý Cổ đông vui lòng gửi lại Phiếu cung cấp thông tin cổ đông theo địa chỉ: Phòng Kế toán - Công ty Cổ phần cổ phần LILAMA 3, 927 đường Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ. E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trân trọng kính báo!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ